In 2014 is gestart met de overheveling van taken van de rijksoverheid naar gemeenten. Dit zijn o.a. taken/ werkzaamheden op het terrein van de jeugdzorg ( Jeugdwet) en de zorgwet( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) .

Er wordt uitgegaan van een zorgzame samenleving, ook wel participatiemaatschappij. Centraal uitgangspunt is dat we eerst voor ons zelf zorgen en voor elkaar. De gemeente komt pas in zicht als dit niet tot de mogelijkheden hoort. Termen alszelfredzaamheid, zolang mogelijk in zelfstandigblijven wonen, maatschappelijk actief blijven zijn in deze visie belangrijke begrippen.

De Hardenbergse samenleving wordt over ’t algemeen gekenmerkt als een samenleving met een goede sociale samenhang. Het doen vanvrijwilligerswerk en vormen vannaoberschap zijn hier nog aanwezig.

Om uitvoering te geven aan deze nieuwe gemeentelijke taken zijn SAMEN DOEN TEAMS opgericht. Bij deze teams kun je terecht met vragen op het gebied van wonen, inkomen, zorg en welzijn.

Er zijn in onze gemeente 4 Samen Doen Teams gevormd. Dedemsvaart valt onder het team West samen met Balkbrug en Rheezerveen. Er zijn inloopspreekuren in MFC de Baron op maandagmiddag en donderdagochtend . Verder in Balkbrug in MFC Trefpunt op dinsdagmiddag.

Je kunt ook telefonisch een afspraak maken ( 140523) en via de email.( www.hardenberg.nl) Ook kun je digitaal via een meldingsformulier om een gesprek/ afspraak vragen.

Verder kunnen allerlei instanties waar je mee in aanraking komt, je doorverwijzen. Denk hier bij aan huisarts, maatschappelijk werk, welzijnsinstelling , publieksbalie van de gemeente etc.etc.

Een Samen Doen Team is een zogeheten multidisciplinair team. Er zitten mensen in met verschillende professionele achtergronden. Hierbij moet je denken aan; medewerkers van de jeugdzorg, het maatschappelijk werk, de RIBW, Carinova Thuisbegeleiding, organisatie MEE, welzijnstichting De Stuw en wmo-consulenten.

Wanneer binnen dit team behoefte is aan aanvullende deskundigheid wordt een beroep gedaan om gespecialiseerde instellingen.De leden van een Samen Doen Team zijn vanuit hun instelling gedetacheerd bij de gemeente. De coördinatie van de 4 teams ligt bij de gemeente.

Wanneer je je meldt met een hulpvraag vindt het zogenaamde keukentafelgesprek plaats met een generalist . Dit is tevens de vaste contactpersoon vanuit het team die de verdere stappen van begeleiding naar een mogelijk gewenste hulpvoorzieningen oppakt en regelt.

In dit keukentafelgesprek wordt een overzicht gemaakt van de persoonlijke situatie van de hulpvrager; zijn/ haar situatie wordt inbeeld gebracht liefst samen met iemand uit je eigen sociale netwerk.

  • Er wordt eerst nagegaan wat je zelf kunt regelen/doen (eigen kracht).
  • Daarna wordt gekeken wat jouw sociale netwerk kan doen/ vrijwilligers/ algemene voorzieningen.
  • Uiteindelijk worden indien nodig maatwerkvoorzieningen ingezet.